0

Informacja w sprawie RODO

Zarząd Fundacji zgodnie z zapisami artykułu 13 RODO informuje:

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe, jest Mazurska Fundacja Edukacyjna ‘Bonus Pastor” z siedzibą w Węgorzewie ul. Pionierów 4 operator strony internetowej www.bonuspastor.eu  oraz profilu na FB.

Każdy ma możliwość kontaktu z nami, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu jego danych osobowych.

Dane kontaktowe:

Mail –  wegorz@sds.pl   lub  andy4321@onet.pl

Adres –  11-600 Węgorzewo ul.  Pionierów 4

tel./fax. +48 87 427 21 53

Informacje kontaktowe można znaleźć na naszej stronie www.bonuspastor.eu

Wasze dane osobowe uzyskaliśmy od Was w czasie realizacji różnych projektów z Waszym udziałem.

Przetwarzaliśmy i przetwarzamy Wasze dane osobowe w zakresie niezbędnym do funkcjonowania Fundacji, jak i realizacji projektów z Waszym udziałem, w tym:

– Transakcji na kontach finansowych Fundacji w ramach prowadzenia akcji charytatywnych i innych projektów realizowanych przez Fundację.

– Przetwarzania Waszych  danych dla celów podatkowych i rachunkowych wymaganych przez przepisy prawa.

– Wsparcia działań promocyjnych w poszczególnych projektach realizowanych przez Fundację.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Wasze dane osobowe dopóki nie wycofacie zgody.

W naszej działalności w kontaktach z Wami wymagamy podania przez Was następujących danych osobowych, aby móc realizować akcje charytatywne i projekty skierowane do dzieci i młodzieży:

Imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, nr dokumentu tożsamości, nr telefonu kontaktowego, adres e-mail.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Was podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Waszych danych jest dobrowolne.

Jakie macie uprawnienia wobec Fundacji w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Waszych praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Waszyich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych osobowych.

Z uprawnień tych możecie skorzystać, gdy:

W odniesieniu do żądania sprostowania danych:

Zauważycie że Wasze dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

W odniesieniu do żądania usunięcia danych:

Wasze dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Fundację; cofniecie swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosicie sprzeciw wobec przetwarzania Waszych danych; Wasze  dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;

W odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych:

Zauważycie, że Wasze dane są nieprawidłowe – możecie żądać ograniczenia przetwarzania Waszych danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Wasze dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Wasze dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Wam do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiecie sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

W odniesieniu do żądania przeniesienia danych:

Przetwarzanie Waszych danych odbywa się na podstawie Waszej zgody lub umowy zawartej z Wami. Macie prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Waszyich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możecie się sprzeciwić wobec przetwarzania Waszych danych?

Macie prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Waszych danych osobowych, gdy:

Przetwarzanie Waszych danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znaleźliście.

Wasze dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu. Z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

Komu udostępniamy Wasze dane osobowe?

Wasze dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym Fundacje w realizacji projektów jak i akcji charytatywnych. Głównie takim, które zapewniają usługi płatnicze, ubezpieczeniowe, wykonują usługi księgowe. Możemy przekazać Wasze dane osobowe organom publicznym zgodnie z obowiązującym prawem.

Przechowujemy Wasze dane osobowe przez czas realizacji projektów i okres wyznaczany w tych projektach obowiązku przechowywania dokumentacji projektowej. A także wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych.

W przypadku organizacji zbiórek charytatywnych, projektów, konkursów oraz innych przedsięwzięć realizowanych przez Fundację, w których możecie wziąć udział – będziemy przetwarzać Wasze dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Fundacja zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Nie przewidujemy przekazywania Waszych danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Zarząd Mazurskiej Fundacji Edukacyjnej „ Bonus Pastor”

Leave a reply