Regulamin Festynu 2014

REGULAMIN

V SALWATORIAŃSKIEGO FESTYNU RODZINNEGO

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. V Salwatoriański Festyn Rodzinny odbywa się w dniu 22 czerwca 2014 roku w godzinach 13.00 – 18.00

 2. Festyn odbywa się w Węgorzewie na obszarze i w granicach Placu Wolności i pasa drogowego między ul. Krzywą i ul. Pionierów, zamkniętego na czas trwania dla ruchu kołowego (z możliwością dojazdu jednostek pogotowia i straży pożarnej).

 3. Główne cele imprezy:

  • zwiększenie wiedzy na temat pozytywnych wzorców spędzania wolnego czasu wśród rodzin,

  • wzmacnianie więzi rodzinnych

  • upowszechnianie idei spójności rodziny,

  • działania z zakresie edukacji ekologicznej, bezpieczeństwa i prozdrowotnej

  • integracja  środowiska lokalnego.

 4. Regulamin dotyczy wszystkich osób, które w czasie trwania imprezy będą przebywać na terenie, na którym odbywa się festyn.

 5. Każdy uczestnik festynu ma obowiązek stosować się do postanowień niniejszego regulaminu, zaleceń organizatora oraz służb porządkowych.

 6. Celem regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na festynie i korzystania przez nie z terenu, na którym odbywa się impreza, a także znajdujących się na nim urządzeń.

 7. Osobami odpowiedzialnymi za festyn są Dariusz Wasilewski, Prezes Mazurskiej Fundacji Edukacyjnej „Bonus Pastor” oraz koordynatorzy Dorota Kamińska i Agnieszka Szałko.

 8. Organizatorami festynu są: Mazurska Fundacja Edukacyjna „Bonus Pastor” w Węgorzewie i Rzymskokatolicka Parafia p.w. „Dobrego Pasterza” w Węgorzewie.

§ 2

Zasady porządkowe obowiązujące podczas festynu

 1. Festyn ma charakter otwarty. Prawo wstępu mają zaproszeni goście i chętni, którzy podporządkują się obowiązującemu regulaminowi.

 2. Wstęp na festyn jest bezpłatny

 3. Osoby małoletnie uczestniczą w festynie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.

 4. Uczestnicy festynu oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie imprezy, zobowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na imprezie.

 5. Uczestnicy festynu oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie imprezy, muszą stosować się do zaleceń przedstawicieli organizatora, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku.

 6. Zakazuje się:

 • niszczenia oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie imprezy,

 • jakiegokolwiek działania mogącego stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie imprezy, a w szczególności rzucania jakichkolwiek przedmiotów,

 • niszczenia dekoracji,

 • handlu, wnoszenia i posiadania w trakcie festynu: broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub psychotropowych.

 1. Uczestnicy festynu mają prawo korzystania z wyznaczonych pomieszczeń higienicznych. Obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających lub psychotropowych.

 2. Nad porządkiem i bezpieczeństwem uczestników czuwać będą osoby wyznaczone przez organizatora, oznakowane koszulką lub identyfikatorem z napisem „Wolontariusz” we współpracy z patrolami policji.

 3. Przedstawiciele organizatora – Wolontariusze – są uprawnieni do wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem. Osoby, które nie podporządkują się tym poleceniom będą usunięte z festynu, a jeżeli czynem swoim wyczerpią znamiona czynu zabronionego, poniosą konsekwencje przewidziane przepisami prawa.

 4. Uczestnicy imprezy lub inne osoby przebywające w strefie wysokich dźwięków (źródło nagłośnienia) biorą w nim udział na własne ryzyko. 

 5. Punkt pierwszej pomocy przedmedycznej, na wypadek konieczności udzielenia nagłej pomocy, znajduje się na terenie imprezy i jest wyraźnie oznakowany.

 6. W przypadku zauważenia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia należy powiadomić organizatora oraz osoby bezpośrednio zagrożone i jak najszybciej opuścić miejsce zagrożenia. Organizator festynu zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić odpowiednie służby ratownicze, równocześnie rozpoczynając akcję ratowniczo-gaśniczą lub ewakuację. Do czasu przybycia służb ratowniczych kierownictwo nad akcją obejmuje osoba odpowiedzialna za festyn.

 7. Organizator utrwala przebieg festynu dla celów dokumentacji, promocji, reklamy lub sponsorów w latach przyszłych. Wizerunek osób przebywających na terenie festynu zostaje utrwalony dla celów dokumentacyjnych, reklamowych i promocyjnych.

 8. Status sponsora imprezy przyznaje wyłącznie organizator.

 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Za siłę wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę wyższą stanowią w szczególności: złe warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań.

§ 3

Udział w konkursach i nagrody

 1. Podczas festynu rozgrywane będą konkursy o charakterze rodzinnym i indywidualnym.

 2. Przez konkurencję rodzinną rozumie się zadanie, w którym bierze udział dziecko (nazywane dalej „uczestnikiem”) i przynajmniej jeden rodzic, inna osoba dorosła spokrewniona z uczestnikiem lub opiekun prawny.

 3. Przez konkurencję indywidualną rozumie się zadanie, w którym bierze udział tylko dziecko.

 4. Udział w konkursach jest dobrowolny.

 5. Uczestnik chcący otrzymać nagrody musi pobrać kartę konkursową w Biurze Festynu.

 6. Na karcie konkursowej organizator potwierdza udział uczestnika w danej konkurencji. Organizator przygotował 350 kart.

 7. Uczestnik, który przejdzie wszystkie konkurencje indywidualne otrzyma tzw. „pewną nagrodę”.

 8. Uczestnik, który przejdzie wszystkie konkurencje indywidualne i wszystkie rodzinne może otrzymać  nagrodę główną.

 9. Ostateczny termin oddania wypełnionych kart do Biura Festynu upływa w dniu festynu o godz. 17.30.

 10. Jeden uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę główną.

 11. Uczestnik musi odebrać nagrodę osobiście podczas festynu.

 12. Jeśli uczestnik zostanie wylosowany w losowaniu nagród głównych, aby otrzymać nagrodę musi być obecny na losowaniu. W przeciwnym wypadku nagroda zostaje ponownie rozlosowana wśród pozostałych uczestników uprawnionych do losowania.

 13. Organizator nie przewiduje wymiany lub zamiany nagród.

 14. Od w/w zasad konkursowych nie przysługuje prawo odwołania.

§ 4

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej organizatora.

 2. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 czerwca 2014 roku.