Statut Fundacji

Węgorzewo 27 października 2005 roku

 

S T A T U T

  MAZURSKIEJ FUNDACJI EDUKACYJNEJ

„BONUS PASTOR”

Nowelizacja Statutu Fundacji – uchwała nr 3/17 z dnia 24.08 2017 roku

 

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne.

Paragraf 1

 1. Fundacja, zwana dalej „Fundacją”, nosi nazwę – MAZURSKA FUNDACJA EDUKACYJNA „BONUS PASTOR”.
 2. Działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach    ( tekst jednolity Dz. U. Nr 46 z 1991r. Poz. 203) oraz postanowień niniejszego statutu.
 3.  MAZURSKA FUNDACJA EDUKACYJNA „BONUS PASTOR” zostaje ustanowiona przez następujących Fundatorów:

 

 1. MARCIN,JAN BANASIEWICZ.
 2. BOŻENA, JANINA BEDNARCZYK
 3. JOANNA,EWA HRYSZKIEWICZ
 4. RAJMUND,WACŁAW KLUKOWSKI
 5. EWA KUCHARSKA.
 6. ANDRZEJ KOLASA.
 7. PIOTR, MARIAN MAZUREK.
 8. MARTA, ALEKSANDRA NIEDZIÓŁKA.
 9. MARIOLA, MARIA STĘPNIAK.
 10. DARIUSZ,KAZIMIERZ WASILEWSKI.

Paragraf 2

Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

Paragraf 3

Siedzibą Fundacji jest Węgorzewo.

Paragraf 4

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

Paragraf 5

Ze względu na cele i zakres działalności właściwym ministrem dla Fundacji jest Minister Edukacji.

 

Paragraf 6

Fundacja może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą według zasad określonych przez Radę Fundacji.

Paragraf 7

 1. Fundacja używa pieczęci  z napisem wskazującym nazwę i siedzibę.
 2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego (logo).

 

Paragraf 8

 1. Fundacja może ustanawiać tytuły, odznaki, medale honorowe przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonych dla celów obranych przez Fundację lub dla niej samej.
 2. Zasady przyznawania odznak i nagród ustalone zostaną w regulaminie Przyznawania Odznak Honorowych, Nagród i Wyróżnień.
 3. Osoby, które angażują się w działania podejmowane przez Fundację lub dokonają na rzecz Fundacji darowizny, w wysokości co najmniej 500 złotych (słownie: pięćset złotych), a w przypadku osób prawnych 2.000 złotych (słownie dwa tysięcy złotych), mogą uzyskać, o ile wyrażą stosowne życzenie, status Ambasadora Fundacji.
 4. Uchwałę o przyznaniu statusu Ambasadora Fundacji podejmuje Rada Fundacji.
 5. Ambasadorami Fundacji mogą zostać osoby fizyczne i osoby prawne.
 6. Osoby które uzyskały tytuł Ambasadora Fundacji mają prawo wskazywać kandydatów do składu Rady Fundacji.

ROZDZIAŁ II. Cel, zasady i zakres działania.

Paragraf 9

Celem Fundacji jest:

 1. Celem działalności Fundacji jest praca z dziećmi, młodzieżą, w tym z rodzin niepełnych i patologicznych oraz dotkniętych bezrobociem, ukierunkowana ku zdrowemu i dobremu sposobowi życia, opierającym się na chrześcijańskich wartościach etycznych i moralnych.
 2. Przedmiotem  działalności Fundacji jest:

 

 • działania na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży zagrożonym różnymi rodzajami uzależnień i pochodzącymi ze środowisk patologicznych.
 • pomoc dzieciom i młodzieży w nauce, oraz organizacji czasu wolnego i wypoczynku
 • zakładanie i prowadzenie terapeutycznych, wychowawczych i edukacyjnych wspólnot w zgodzie z przepisami prawnymi.
 • budowanie i utrzymywanie obiektów niezbędnych do realizowania celów Fundacji
 • stwarzanie warunków do powstania podmiotów niezbędnych dla działalności Fundacji.
 • wypracowywanie skutecznych programów do realizowania celów Fundacji
 • współpraca z innymi organizacjami o podobnych celach działalności.
 • promowanie i propagowanie wszelkich działań mających na celu rozwój regionu, jego promocję oraz poprawę życia mieszkańców

Paragraf 10

 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
 • inicjowanie współpracy pomiędzy instytucjami, organizacjami środowiskami i osobami fizycznymi w kraju i za granicą na rzecz realizacji celów zgodnych z celami Fundacji;
 • współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi oraz pozarządowymi, osobami prawnymi i fizycznymi w kraju i za granicą w zakresie wymienionych w celach Fundacji; współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł;
 • udzielanie pomocy rzeczowej i intelektualnej podmiotom realizującym zadania zgodne z celami Fundacji.
 1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych lub fizycznych, których działalności jest zbliżona z celami Fundacji.
 2. Dla realizacji celów statutowych Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego w formie nieodpłatnej i odpłatnej. Dochód z odpłatnej działalności może służyć wyłącznie realizacji zadań należących do celów statutowych Fundacji i nie może być przeznaczony do podziału między jego Fundatorów.
 3. Fundacja prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego w zakresie:

1) wspomagania rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości,  techniki, wynalazczości, innowacyjności.

2) nauki, edukacji, oświaty i wychowania;

3) organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży;

4) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

5) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji;

6) turystyki i krajoznawstwa;

7) integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami.

 

 1. Fundacja prowadzi działalność nieodpłatną pożytku publicznego w zakresie:

1) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

2) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

3) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

4) działań wspomagających rozwój demokracji;

5) promocji i organizacji Wolontariatu.

Paragraf 11

Realizując cele statutowe Fundacja współpracuje z instytucjami państwowymi, samorządowymi i społecznymi, innymi fundacjami i organizacjami lub osobami fizycznymi działającymi w zakresie zbliżonym do celów Fundacji, zarówno w kraju i za granicą.

ROZDZIAŁ III. Majątek i dochody Fundacji.

Paragraf 12

Majątek Fundacji stanowią środki finansowe wskazane w oświadczeniu woli   o ustanowieniu Fundacji (z tego 1000 złotych (słownie. jeden  tysiąc złotych) Fundatorzy przeznaczają na działalność gospodarczą)  oraz środki, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację  w trakcie jej działania.

Paragraf 13

Majątek Fundacji zwiększają:

 1. dotacje, subwencje oraz spadki, darowizny osób prawnych oraz zapisy osób fizycznych zarówno rzeczowe jak i finansowe otrzymane z kraju jak i za granicy;
 2. dochody z działalności gospodarczej;
 3. wpływy ze zbiórek i imprez publicznych;
 4. dochody z majątku ruchomego, nieruchomego i praw majątkowych, w tym odsetki bankowe od wkładów pieniężnych;
 5. wpływy i dochody z innych źródeł dozwolonych przez przepisy prawa.

 

Paragraf 14

 1. Fundacja może przejmować spadki i zapisy określone w testamencie spadkodawcy tylko z dobrodziejstwem inwentarza przez złożenie pisemnego oświadczenia woli przez Zarząd i na zasadach przewidzianych prawem.
 2. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 3. Fundacja, może tworzyć fundusze, w tym o charakterze celowym zgodnie z wolą ofiarodawcy sygnowane jego nazwiskiem lub nazwą.
 4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

Paragraf 15

Fundacja odpowiada całym majątkiem za zobowiązania Fundacji.

Paragraf 16

Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami prawa polskiego.

Paragraf 17

Z funduszy Fundacji pokrywa się koszty działalności Rady Fundacji i Zarządu Fundacji związane z realizacją statutowych celów Fundacji.

Paragraf 18

Majątkiem Fundacji zarządza jej Zarząd.

 

ROZDZIAŁ IV. Organy Fundacji.

Paragraf 19

Organami Fundacji są:

1. Rada Fundacji

2. Zarząd Fundacji.

Paragraf 20

 1. Rada Fundacji jest organem nadzorującym i opiniodawczym.
 2. Rada Fundacji liczy od 5 do 10 członków.
 3. Mandat Członka w Radzie Fundacji wygasa:
 • wskutek złożenia pisemnej rezygnacji – z dniem złożenia rezygnacji,
 • śmierci,
 • prawomocnego skazującego wyroku sądu karnego – z dniem odwołania przez Radę,
 • wskutek odwołania przez Radę Fundacji.
 1. W przypadku zmniejszenia składu Rady Fundacji z przesłanek zapisanych w ust.3, przeprowadza się w terminie trzech miesięcy od zaistnienia przesłanki wybory uzupełniające.
 2. Kadencja Rady Fundacji upływa z chwilą zakończenia posiedzenia Rady w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Fundacji oraz rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Fundacji w ostatnim pełnym roku kadencji Zarządu, a także w sprawie udzielenia Członkom zarządu absolutorium za ten okres.
 3. Funkcje Prezesa, oraz pozostałych członków Rady Fundacji są honorowe i bezpłatne.
 4. Członków składu Rady Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
 5. Kandydaci na członków Rady Fundacji zgłaszani są przez aktualnych członków Rady, Zarządu, Fundatorów oraz osoby fizyczne i prawne, które uzyskały tytuł Ambasadora Fundacji.
 6. Członkowie Rady wybierani są na czteroletnią kadencję.
 7. Członek Rady może być powoływany na kolejne kadencje.
 8. Kandydatem na członka Rady może być osoba, która:
 • nie jest członkiem organu zarządzającego ani nie pozostaje z nim w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
 • nie była karana za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego oraz za umyślnie popełnione przestępstwa skarbowe;
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 • cieszy się wysokim autorytetem społecznym i utożsamia się z celem i misją Fundacji.
 1. Na swym pierwszym posiedzeniu, w terminie do 7 dni od dnia wyboru Rada spośród członków Rady Fundacji wybiera: Prezesa Rady, Wiceprezesa Rady oraz Sekretarza Rady.

                      Paragraf 21

 1. Pracami Rady Fundacji kieruje oraz przewodniczy jej posiedzeniom Prezes Rady Fundacji wybrany z jej grona przez członków Rady na czas kadencji Rady.
 2. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż raz w roku. Posiedzenia Rady zwołuje Prezes Rady Fundacji z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu Fundacji lub co najmniej dwóch członków Rady – w terminie 14 dni licząc od daty zgłoszenia takiego wniosku. W przypadku nie zwołania posiedzenia Rady przez Prezesa Rady Fundacji w zakreślonym wyżej terminie, posiedzenie to może być zwołane przez wnioskodawców.
 3. O terminie oraz porządku obrad posiedzenia Rady Fundacji jej członkowie zawiadamiani są przez zwołującego listami poleconymi lub pocztą elektroniczną kierowanymi do zainteresowanych nie później niż na tydzień przed ustalonym terminem posiedzenia. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się w siedzibie Fundacji.
 4. Posiedzeniom Rady Fundacji przewodniczy Prezes Rady Fundacji, a w przypadku jego nieobecności, członek Rady wybrany przez pozostałych członków Rady. Posiedzenie Rady Fundacji może się odbyć, jeżeli uczestniczy w nim połowa składu Rady. W posiedzeniach Rady mogą  brać udział przedstawiciele Zarządu Fundacji z głosem doradczym.
 5. Rada Fundacji podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. Tajne głosowanie zarządza się w wypadku powoływania lub odwoływania członków Rady i  Zarządu Fundacji lub też na żądanie jednego z członków Rady.
 6. Uchwały Rady Fundacji zapadają we wszystkich sprawach zwykłą większością głosów oddanych. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Rady Fundacji.

 

Paragraf 22

Do wyłącznej kompetencji Rady Fundacji należy:

 1. Ustalanie głównych kierunków działania Fundacji,
 2. Uchwalanie regulaminów normujących zasady działania Fundacji i jej organów,
 3. Przyjmowanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu Fundacji,
 4. Przyjmowanie projektów budżetowych Fundacji opracowywanych przez Zarząd,
 5. Opiniowanie bieżącej działalności Fundacji,
 6. Powoływanie i odwoływanie członków Rady i Zarządu Fundacji
 7. Podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących:
 • zmiany Statutu Fundacji,
 • połączenia z innymi fundacjami lub stowarzyszeniami w kraju lub za granicą,
 • likwidacji Fundacji,
 • zmian w zakresie struktury organizacyjnej Fundacji,
 • tworzenia oddziałów i przedstawicielstw w kraju i za granicą,
 • przyznawania tytułu Ambasadora Fundacji,
 • ustalania zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu Fundacji,
 • wyrażenia zgody Zarządowi Fundacji na nabycie lub odpłatne zbycie przez Fundację nieruchomości lub ruchomości o wartości jednostkowej przekraczającej kwotę 10 000,00 (dziesięć tysięcy) złotych,
 • innych sprawach przedstawionych przez Zarząd lub wnioskodawcę.
 1. Żądania od Zarządu Fundacji przedstawiania wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.
 2. Żądania od członków Zarządu Fundacji złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.
 1. Oceny sprawozdań okresowych i rocznych z działalności Zarządu Fundacji.
 2. Oceny przedstawianych Radzie Fundacji projektów budżetu oraz Rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji.

Paragraf 23

 1. Zarząd jest organem wykonawczym Fundacji powoływanym i odwoływanym przez Radę Fundacji na okres czteroletniej kadencji. Zarząd prowadzi sprawy fundacji i ją reprezentuje. Zarząd zarządza majątkiem i sprawami Fundacji spełniając swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa oraz postanowień Statutu Fundacji, uchwał i regulaminów powziętych zgodnie z niniejszym statutem przez Radę Fundacji.
 2. Do składu Zarządu mogą być powoływani Fundatorzy.
 3. Zarząd składa się, z co najmniej trzech osób, z których jedna pełni funkcję Prezesa Zarządu Fundacji.
 1. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu Fundacji oraz przewodniczy jego posiedzeniom.
 2. Na swym pierwszym posiedzenie w terminie do 7 dni od dnia wyboru Zarząd spośród członków Zarządu wybiera: Prezesa Zarządu oraz Sekretarza Zarządu.
 1. Członkostwo w składzie Zarządu Fundacji wygasa:
 • wskutek złożenia pisemnej rezygnacji – z dniem złożenia rezygnacji;
 • śmierci;
 • prawomocnego skazującego wyroku sądu karnego – z dniem odwołania przez Radę;
 • wskutek odwołania przez Radę Fundacji.
 1. Członkiem Zarządu Fundacji może być osoba która:
 • nie była karana za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego oraz za umyślnie popełnione przestępstwa skarbowe;
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 • cieszy się wysokim autorytetem społecznym i utożsamia się z celem i misją Fundacji.

Paragraf 24

 1. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Rady Fundacji.
 2. W szczególności do kompetencji Zarządu należy:
 • reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
 • zarządzanie majątkiem Fundacji,
 • prowadzenie finansów Fundacji,
 • opracowywanie projektów budżetu Fundacji,
 • podejmowanie decyzji o udziale Fundacji w spółkach,
 • prowadzenie działalności informacyjnej i propagowanie idei Fundacji w kręgach społecznych i gospodarczych kraju i za granicą,
 • prowadzenie innych spraw na zlecenie Rady Fundacji.

 

Paragraf 25

 1. Zarząd działa na posiedzeniach, które zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek jednego z członków Zarządu.
 2. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. Przy równej liczbie głosów decydujące znaczenie ma głos Prezesa Zarządu.

Paragraf 26

 1. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych oraz podpisywania dokumentów w imieniu Fundacji upoważnionych jest przynajmniej dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu Fundacji działających jednocześnie.
 2. Oświadczenia kierowane przez osoby trzecie do Fundacji mogą być skutecznie przyjęte przez każdego z członków Zarządu.

Paragraf 27

Sprawozdanie roczne ze swej działalności, Zarząd winien złożyć Radzie Fundacji w ciągu dwóch miesięcy po upływie danego roku obrachunkowego.

Paragraf 28

Członkowie Rady Fundacji nie mogą:

 1. pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu Fundacji;
 2. być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej;
 3. otrzymywać z tytułu członkostwa w Radzie Fundacji zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określonej w art.8 pkt.8 ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

 

ROZDZIAŁ V Zmiany Statutu Fundacji

Paragraf 29

 1. Zmiana statutu Fundacji nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.
 2. Zmian w statucie Fundacji może dokonać jedynie Rada Fundacji na wniosek członków Rady lub Zarządu Fundacji.

ROZDZIAŁ VI. Likwidacja Fundacji.

Paragraf 30

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celu, dla którego została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych lub też na mocy przepisu ustawy.
 2. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji w drodze uchwały.
 3. Rada Fundacji wyznacza Likwidatora Fundacji.
 4. Z zastrzeżeniem postanowienia określonego w art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach z dnia 06.04.1984 r. (tekst jedn. z dnia 17.05.1991 r. Dz. U. nr 46, poz. 203 z późn. zm.), w przypadku likwidacji Fundacji o przeznaczeniu jej całego majątku decyduje Rada Fundacji.

ROZDZIAŁ VIII. Postanowienia końcowe.

Paragraf 31

 1. Rachunkowość Fundacji oraz jej księgi rachunkowe winny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Rok obrachunkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
 3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy ustawy o fundacjach z dnia 06.04.1984 r. (tekst jedn. z dnia 17.05.1991 r Dz. U. nr 46 poz. 203 z późn. zm.) oraz właściwe przepisy obowiązującego prawa.
 4. Postanowienia niniejszego Statutu wchodzą w życie z dniem zarejestrowania Fundacji we właściwym rejestrze sądowym.

 

Prezes

Rady Fundacji

ks. PIOTR MAZUREK