Yacht Club Węgorzewo

Węgorzewo 11.07. 2016 rok

UCHWAŁA NR 11/2016

Rady Mazurskiej Fundacji Edukacyjnej „Bonus Pastor”

W sprawie powołania Szkółki Żeglarskiej „Yacht Clubu Węgorzewo”

§ 1.

Na podstawie paragrafu 22 ust 7 ppkt.5 Statutu Mazurskiej Fundacji Edukacyjnej „Bonus Pastor” Rada Fundacji powołuje jako jednostkę organizacyjną Fundacji – Szkółkę Żeglarską „Yacht Club Węgorzewo”

§ 2.

Rada Fundacji nadaje Szkółce Żeglarskiej „Yacht Clubu Węgorzewo” Statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały

§ 3

Rada Fundacji zobowiązuje Zarząd Fundacji do przedstawienia do akceptacji Radzie w terminie dwóch miesięcy od przyjęcia niniejszej uchwały:

  1. Kandydatów do Zarządu Szkółki Żeglarskiej „Yacht Clubu Węgorzewo”
  2. Koncepcji funkcjonowania Szkółki Żeglarskiej „Yacht Clubu Węgorzewo”

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia

 

Prezes Rady Fundacji ks. Piotr Mazurek

Protokolant Andrzej Kolasa