Statut Yacht Club Węgorzewo

Węgorzewo 11.07. 2016 rok

STATUT

Szkółki Żeglarskiej „Yacht Club Węgorzewo”

utworzonej przez Mazurską Fundację Edukacyjną „Bonus Pastor”

ROZDZIAŁ I

Nazwa, teren działania, siedziba władz

§1

Szkółka Żeglarska nosi nazwę: „Yacht Club Węgorzewo”

§ 2

1. Siedzibą Szkółki Żeglarskiej jest miasto Węgorzewo.

2. Szkółka Żeglarska działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz zagranicą.

§ 3

1. Założycielem Szkółki Żeglarskiej jest Mazurska Fundacja Edukacyjna „Bonus Pastor” z siedzibą w Węgorzewie ul. Pionierów 4, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000251933, zwana dalej Fundacją.

2. Szkółka Żeglarska działa w ramach Fundacji jako wyodrębniona jednostka organizacyjna posiadająca własny statut i organy.

§ 4

1. Szkółka Żeglarska jest członkiem zwyczajnym Suwalskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego zwanego dalej SOZŻ.

2. Szkółka Żeglarska działa zgodnie z własnym statutem, który nie może być sprzeczny ze statutem SOZŻ oraz jego uchwałami i zarządzeniami

3. Szkółka Żeglarska może być członkiem innych krajowych i międzynarodowych organizacji sportowych o podobnym profilu działania.

§ 5.

1. Szkółka Żeglarska używa bandery, proporca, odznaki organizacyjnej oraz pieczęci.

2. Odznaka organizacyjna zawiera logotyp tożsamy z logotypem założyciela oraz z

dopiskiem „Yacht Club Węgorzewo”

ROZDZIAŁ II

Cele i środki działania.

§ 6

1. Szkółka Żeglarska jest jednostką organizacyjną Fundacji, realizującą jej cele i zadania w zakresie kultury fizycznej, a w szczególności:

1) rozwój kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania

Szkółki Żeglarskiej oraz wychowywanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport żeglarski,

2) uprawianie i rozwój żeglarstwa oraz turystyki na wodach śródlądowych i morskich,

3) kultywowanie oraz wzbogacanie w ramach swej działalności wartościowych tradycji i dorobku żeglarstwa rekreacyjnego i sportowego,

4) propagowanie żeglarstwa rekreacyjnego i sportowego oraz krzewienie wiedzy,

umiejętności i etyki żeglarskiej.

5) zrzeszanie osób posiadających licencję zawodnika uprawniającą do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym.

2. Szkółka Żeglarska realizuje cele przez:

1) współdziałanie z władzami sportowymi, państwowymi, samorządowymi,

związkowymi i innymi organizacjami, podmiotami i osobami w celu zapewnienia

członkom właściwych warunków do uprawiania żeglarstwa,

2) zakładanie i utrzymywanie przystani jachtowych oraz lokali klubowych,

3) uczestnictwo w regatach i zawodach sportowych,

4) organizowanie szkolenia sportowego, regat, kursów szkoleniowych, imprez

sportowych i rekreacyjnych,

5) prowadzenie wykładów, odczytów oraz ćwiczeń praktycznych z dziedziny wszystkich działów wiedzy żeglarskiej,

6) prowadzenie działalności szkoleniowej ze szczególnym uwzględnieniem sportu dzieci i młodzieży,

7) sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej nad członkami Szkółki Żeglarskiej.

§ 7

1. Majątek Szkółki Żeglarskiej wchodzi w skład majątku Fundacji.

2. Fundacja finansuje działalność Szkółki Żeglarskiej z środków własnych oraz składek o których mowa w ust. 4.

3. Obsługę księgowo rachunkową Szkółki Żeglarskiej prowadzi Fundacja,

4. Członkowie Szkółki Żeglarskiej opłacają składki oraz inne świadczenia określone w uchwałach Zarządu Szkółki Żeglarskiej.

ROZDZIAŁ III

Członkowie Szkółki Żeglarskiej, ich prawa i obowiązki.

§ 8

1. Przyjęcia w poczet członków Szkółki Żeglarskiej dokonuje Zarząd Szkółki Żeglarskiej na podstawie pisemnej deklaracji kandydata na członka Szkółki Żeglarskiej.

2. Kandydat na członka Szkółki Żeglarskiej powinien posiadać rekomendację co najmniej dwóch dotychczasowych członków Szkółki Żeglarskiej.

3. Pierwszymi członkami Szkółki Żeglarskiej pozostają osoby wskazane przez Zarząd założyciela.

4. Przyjęcie do Szkółki Żeglarskiej następuje na podstawie wydanego Certyfikatu Członkostwa.

5. Certyfikat wydaje Zarząd Szkółki Żeglarskiej.

§ 9

1. Członkami zwyczajnymi mogą być:

1) osoby pełnoletnie posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i nie będący

pozbawieni praw publicznych;

2) osoby niepełnoletnie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych;

3) osoby prawne.

2. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne lub prawne zasłużone szczególnie dla rozwoju Szkółki Żeglarskiej. Godność członka honorowego nadaje Zarząd Szkółki Żeglarskiej.

§ 10

Członkowie mają prawo:

1) korzystania z majątku Szkółki Żeglarskiej, w szczególności z terenu przystani, sprzętu żeglarskiego na warunkach określonych w regulaminie przystani;

2) uczestniczyć w rejsach, konkursach, zabawach, regatach, wycieczkach oraz innych imprezach organizowanych przez Szkółkę Żeglarską,

3) zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Szkółki Żeglarskiej;

4) nosić odznakę z godłem klubu oraz posiadać legitymację członkowską,

5) korzystać z pomocy Szkółki Żeglarskiej.

§ 11

Zwyczajni członkowie Szkółki Żeglarskiej zobowiązani są do:

1) przestrzegania statutu, regulaminów i decyzji władz Szkółki Żeglarskiej,

2) dbania o honor bandery oraz proporca Szkółki Żeglarskiej, a w szczególności przestrzegać etyki, dyscypliny i zwyczajów żeglarskich,

3) aktywnej działalność na rzecz rozwoju Szkółki Żeglarskiej,

4) stałego podnoszenia poziomu sportowego i moralnego,

5) udziału w regatach i imprezach organizowanych przez Szkółkę Żeglarską,

6) regularnego opłacania składek członkowskich oraz wnoszenia innych opłat ustalonych przez władze Szkółki Żeglarskiej.

§ 12

1. Członkostwo w Szkółce Żeglarskiej ustaje w przypadku:

1) wystąpienia członka z Szkółki Żeglarskiej zgłoszonego na piśmie,

2) wykluczenia przez Zarząd Szkółki Żeglarskiej w przypadku naruszenia postanowień niniejszego statutu oraz regulaminów Szkółki Żeglarskiej.

2. Od decyzji Zarządu Szkółki Żeglarskiej o wykluczeniu z Szkółki Żeglarskiej przysługuje członkowi prawo odwołania się do organu nadrzędnego u Założyciela.

ROZDZIAŁ IV

Władze Szkółki Żeglarskiej

§ 13

Władzą Szkółki Żeglarskiej jest jego Zarząd.

§ 14

1. Zarząd Szkółki Żeglarskiej powołuje Rada Fundacji , kadencja Zarządu trwa 4 lata.

2. Zarząd Szkółki Żeglarskiej może być odwołany przez Radę Fundacji w każdym czasie.

§ 15

Zarząd Szkółki Żeglarskiej składa się z trzech osób: Komandora i Wicekomandora oraz Kierownika Wyszkolenia Żeglarskiego.

§ 16

Zarząd Szkółki Żeglarskiej składa oświadczenia w stosunku do Polskiego Związku Żeglarskiego, Zarządu Fundacji oraz członków Szkółki Żeglarskiej, w pozostałym zakresie Szkółka Żeglarska jest reprezentowana przez Zarząd Fundacji.

§ 17

Do kompetencji Zarządu Szkółki Żeglarskiej należy:

1) kierowanie całokształtem działalności Szkółki Żeglarskiej,

2) realizowanie celów i zadań Fundacji.

3) przyjmowanie i wykreślanie członków Szkółki Żeglarskiej,

4) nadawanie godności członka honorowego Szkółki Żeglarskiej,

5) organizowanie szkolenia sportowego, regat, kursów szkoleniowych, imprez sportowych i rekreacyjnych,

6) organizowanie regat i zawodów sportowych,

7) wskazywanie Zarządowi Fundacji kandydatów na członków kadry szkoleniowych Szkółki Żeglarskiej.

§ 18

1. W Szkółce Żeglarskiej działa Sąd Koleżeński.

2. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków wybranych przez Zarząd Szkółki Żeglarskiej.

3. Do zadań Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie spraw dyscyplinarnych dotyczących członków Szkółki Żeglarskiej .

§ 19

W przypadku stwierdzenia przez Sąd Koleżeński naruszenia przez członka Szkółki Żeglarskiej postanowień statutu oraz w przypadku stwierdzenia naruszenia zasad etyki żeglarskiej na wodzie i lądzie, Zarządowi Szkółki Żeglarskiej przysługuje prawo nakładania na członków Szkółki Żeglarskiej następujących kar dyscyplinarnych:

1) upomnienie;

2) nagana;

3) wykluczenie przez skreślenie z listy członków Szkółki Żeglarskiej.

ROZDZIAŁ V

Postanowienia końcowe

§ 20

Zmiana Statutu może być uchwalona przez Zarząd Szkółki Żeglarskiej i wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundację.

Statut przyjęty uchwałą Rady Mazurskiej Fundacji Edukacyjnej „ Bonus Pastor” numer 11 z dnia 11.07.2016 roku